HERE I AM

IN DEZE BLOG

       • About last night ~ 12.12.21 
       • Upgrade your Pineal Gland
       • GRATIS: Yule WinterZonnewende Krystal Licht Cirkel
       • FREE: Solstice Yule Krystal Light Circle
       • GRATIS: 4 Gifts by Sandra de Vos & Ariëtte Love
       • 1.1.'22 Krystal Light Codes Activation 
       • Interview / Podcasts


       Er is zoveel wat ik momenteel met je wil delen dat ik het allemaal maar in deze blog stop ;-) Deels is het in het Engels omdat dat Engelstalige ervaringen van deelnemers betreft. 


       ABOUT LAST NIGHT

       Reviews of 12.12.21 Krystal Light Codes DNA Activation 'Upgrading your Pineal Gland':

       "Precious Angel Ariette, Thank you so much for a truly incredible session last night WOW. When we did the infinity loop on the third eye I felt a vibration right though my head from the front to the back, and as we progressed, I started to get really warm and a vibrating throughout my whole body and then I could not feel my edges and felt like I was somewhere else. When I did finally hear your voice, I really thought I had been there present all the time (ooops!). So glad that the first face I saw was your Angelic one.
       The rest of the night was interesting, I felt that I was here but not here, it felt like I was a different person in the same surroundings, WOW."

       "I would like to thank you so much. It was a very strong feeling. Sometimes my body was shaking. I felt much energy in my stomach, but also in the other chakras. It was very powerful and I felt your Love. All the Love. And I really want to thank you for this. It was fabulous.

       "Thank you beautiful souls. I've been/was floored, in a 'good' way. It felt like an 'alien' was moving through me. All through the activation, at every time I was experiencing the need & was doing what you where mentioning (before you mentioned it): massaging the 3rd eye, lying in foetal position, surrendering/receiving. Thank you. It's intense & loving."

       "Thank you Ariëtte for this beautiful meditation of yours. What a beautiful gift. I received a meaningful insight. Something I recognize, but did not dare, or do not do (yet)..... Even so, the picture I got was very clear. [...] I'm going to take the first steps on my new path, with nodding knees ánd a heart that makes a YES jump!"

       "No words...just LOVE. Thank You, I LOVE You. Honoring my need for Silence now. Deep Gratitude"

       "Felt very strong energies on my third eye chakra"

       "For me it was the first time I joined you here and I didn't know what to expect .. so I let it open and let it happen... I could feel work being done and now I just trust the proces .. I open myself to all possibilities… so thank you!!!"

       "I got a very clear picture of what I 'should' do. Healing the uterine wound. I can capture it in an image for you and share it with you later."


       UPGRADE YOUR PINEAL GLAND

       recording available now

       People who have listened to this Activation have reported so many beautiful experiences. The Krystal Light Codes had a deep impact, even days later. In case you wish to experience this profound DNA Activation 'Upgrade your Pineal Gland', this is now possible.

       It truly is time we step into our innate powers and own our gifts. Also our psychic gifts! If you wish to benefit from the Cosmic Codes transmitted in this Activation, do grant yourself this as a GIFT to Self. 

       Mocht je NEDERLANDS fijner vinden, dan kan je daarvoor HIER terecht.


       GRATIS: Yule WinterZonnewende Krystal Licht Cirkel

       20-12-'21 'belichaam het Christus Licht' (Dutch / NL)

       19.30 uur - 20.30 uur online via zoom 


       CHRISTUS BEWUSTZIJN

       Mensen die mij en mijn diensten al langer kennen weten inmiddels wel dat ik me niet gebonden voel door enige religie of opgelegde structuren. Als ik het heb over het Christus Licht, dan doel ik niet slechts op Yeshua (die de meesten kennen als Jezus) die het Christus Licht belichaamde. Ik richt me op Christus BewustZijn. Dit staat voor mij gelijk aan een oneindig, eeuwig, onvoorwaardelijk 'Veld van Liefde'. Allesdoordringende, alomaanwezige Liefde. Maria Magdalena belichaamde het Christus Licht ook. Andere Wijzen en Meesters eveneens; al hebben diverse tradities het diverse benamingen gegeven.

       Wat zij 2000 jaar geleden verkondigden en voorliepen was De Weg Der Liefde. Zij hielden mensen, die bij hen kwamen voor heling en inspiratie, voor dat iedereen kan wat zij konden. En meer. Hier ben ik eveneens van overtuigd.

       Eeuwenlang is mensen echter verteld dat ze 'schuldig' en 'onwaardig' zouden zijn ("Door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld" wordt gebeden in de RK-kerk en ook "Heer ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt")... Een uitstekende manier om mensen klein, braaf en in het gareel te houden.

       Maar zou het niet de bedoeling van meesters en Leraren en leiders moeten zijn om mensen in hun Ware Kracht te zetten? Hen te helpen zich te herINneren dat alles en iedereen (dus ook jij, dus ook een bij, dus ook een bloem, etc.) een Godsdeeltje is. Ontstaan vanuit de Bron van AL WAT IS.

       Als ik de woorden van Yeshua tot me door laat dringen voel ik daarin dat Hij mensen wilde herinneren aan hun eigen Godskracht. Compleet het tegenovergestelde van hetgeen de kerk predikt dus. 


       EEN WARE MEESTER

       Een Ware Meester (m/v) heeft nul behoefte aan het klein en onwetend houden van mensen. 

       Een Ware Meester wil niets liever dan dat iedereen zichzelf ontdoet van alle Sluiers der Onwaarheid en zelf Meesterschap bereikt en belichaamt.

       Dat is waarom een Ware Meester diens 'kop boven het maaiveld' uitsteekt. 

       Zij/Hij toont hiermee niet dat Zij/Hij hiertoe in staat is en anderen niet. 

       Integendeel; Een Ware Meester gaat De Weg voor en laat zo zien hoeveel Kracht je dan bezit. Zelfs de Kracht om Trouw te blijven aan jouw Waarheid, ongeacht de gevolgen. Yeshua wordt inmiddels al eeuwen door velen op handen gedragen. Maar hoe was dat toen hij aan het kruis genageld werd? Door Romeinen... (Cru vind ik dat wel altijd, dat van daaruit later de Rooms Katholieke kerk ontstond... en hoeveel mensen zouden daarbij stil staan?). Werd hij niet weggehoond door velen die bang waren voor de macht der Romeinen? Vluchtten de meeste apostelen zelfs niet? 

       Het Yeshua noch Maria Magdalena ooit erom te doen geweest om op handen gedragen te worden. Het ging hen erom dat mensen hun Ware Zijn zouden belichamen en trouw zouden zijn. Ook zij hebben reeds waargenomen hoezeer er geprojecteerd werd. Toen al. Hoezeer de schuld van fouten buiten mensen gezocht en gelegd werd. Bij andere groepen. Groepen die anders dachten. Anders leefden. Zoals de Essenen. Zoals de twee Meesters die ik nu steeds in het bijzonder noem. Sterker nog: Yeshua is aan het kruis genageld vanwege projecties. Hij werd immers beschuldigd van van alles en nog wat, omdat men zocht naar een zondebok. 

       Iemand op handen dragen lijkt mooi. Maar bekrachtigt het jouZelf? Is het upliftend? Of kan je je dan makkelijk achter verschuilen doordat een deel van je je voorhoudt dat jij er nooit toe in staat zult zijn wat Zij of Hij kan... 

       Iets wat jou ontkracht en klein houdt = on-waar. Let wel: Dit geldt zowel voor wat andere mensen tegen of over je kunnen zeggen, als wel voor overtuigingen die je jezelf voorhoudt.

       Alleen iets wat jou herinnert aan jouw WARE KRACHT kan van Waarheid en dus van Waarde zijn.


       HET IS TIJD VOOR JOUW LICHT

       Mogelijk heb je nog geen idee wat jou specifieke rol is in het geHeel. Toch ben je met een reden juist nu, in deze tijd, hier. Ons nog ergens achter verschuilen kan niet meer. Niet meer achter iemand die veel groter of sterker of wijzer of liefdevoller was. Niet achter machten die het zogenaamd voor het zeggen hebben en dus bepalen hoe jouw leven eruit ziet en wat jij wel of niet te doen hebt. Niet achter de minister zegt dit of de leraar zegt dat. Want hoe krachtig voel je je dan eigenlijk?

       We zijn hier toch zeker niet om overgeleverd te zijn aan de nukken en grillen van anderen? We zijn toch geen willoze poppetjes? We hebben toch onze eigen passies en dromen en verlangens die we waar willen maken?  We zijn hier toch om het Leven mooier te maken? Om het Leven te vieren?

       Wij zijn Hier Nu om Licht te belichamen. Om Liefde te Zijn. Om Christus Licht te belichamen. Even in de herhaling: Christus Bewustzijn is een 'oneindig, eeuwig, onvoorwaardelijk Veld van allesdoordringende en alomaanwezige Liefde'. Oneindig... Allesdoordringend... Alom aanwezig... Maar jij en alle 'gewone mensen' zouden daarvan uitgesloten zijn? Nee hoor. Dat kan helemaal niet. Dat is gewoon wat we zijn gaan geloven met z'n allen. Omdat we zo geprogrammeerd zijn. Maar dat je iets gelooft wil nog niet zeggen dat het van Waarheid komt. Behalve als jij erdoor aan jouw Ware Kracht herinnerd wordt...  dus vraag je maar af: Als jij gelooft dat je onwaardig en onmachtig bent... is het dan Kracht wat je ervaart? Teveel moeite met Christus Licht? Wellicht kan je wat met Boeddha Natuur. Of Het Licht. Of BronLiefde. 

       Hoe je het ook noemt: Het is er de Tijd voor :-) 

       Voel je ook dat dit is waar jij naar verlangt?

       Neem deel aan deze gratis Krystal Licht Cirkel speciaal voor Yule / Solstice / Het Lichtfeest.

       Het enige wat je hoeft te doen is je email adres in te vullen. Je krijgt dan direct alle gegevens en de link te zien. Voel je vrij deze blog te delen zodat ook anderen de kans hebben hieraan deel te nemen. Vol = vol.

        

       disclaimer: Iedere Activatie is anders, ook al is de titel, het onderwerp hetzelfde. Dat komt op de eerste plaats omdat ik geleid word in het moment zelf als het gaat om wat te doen, wat te zeggen of te 'klanken', waarop te focussen. Dit hangt samen met velerlei dingen, waarvan een deel simpelweg behoort tot het 'grote mysterie des levens'.        FREE: Solstice Yule Krystal Light Circle

       21.12.21 'BE the Christed Light' (English)

       10am CET - 11 am CET online via zoom (time zone converter)


       CHRIST CONSCIOUSNESS

       People who have known me and my services for some time now, know that I do not feel bound by any religion or imposed structures. When I talk about the Christed Light, I am not just referring to Yeshua (a.k.a. Jesus) who embodied the Christ Light. I refer to Christ Consciousness. This to me equals an infinite, eternal, unconditional 'Field of Love'. All-pervading, omnipresent Love. Mary Magdalene embodied the Christ Light as well. Other Sages and Masters tool; although various traditions have given it various names.

       What they proclaimed and embodied, 2,000 years ago, was The Way of Love. They taught people, who came to them for healing and inspiration, that everyone is able do what they did. And even more than that, they said. Like Yeshua and Mary Magdalene, I am convinced of this too.

       For centuries, however, people have been told that they are innately "guilty" and "unworthy". (Think of words in prayers people recite...). An excellent way to keep people small, well-behaved and in line.

       But shouldn't the aim of teachers and preachers and leaders be to put people in their True Power? Shouldn't they aim to help them to remember that everything and everyone (including you, including a bee, including a flower, etc.) is a God particle. That you originated from the Source of ALL THAT IS.

       When I let the words of Yeshua sink in, I feel that His intention was to remind people of their own Sovereign God-power. which is completely opposite from what the church preaches.


       A TRUE MASTER

       A True Master (m/f) has zero interest to keep people small and ignorant.

       A True Master only wishes everyOne to get rid themselves of all Veils of Illusion, and attain Mastery instead.

       That's why a True Master sticks his/her 'head above the ground'.

       She/He is not showing that She/He is capable of this while others are not.

       On the contrary; A True Master leads The Way of Love. Thus showing how much Power you possess too. Like the Power to Stay Loyal to your Truth, regardless of the consequences. The past centuries Yeshua has been held in high esteem by many. But what was it like when he was nailed to the cross? By Romans... (I always feel the awkwardness of the Roman Catholic Church having arisen later... do people even realise that?). Was he, during the Crucifixion, not mocked by many who feared the power of the Romans and thus they rallied behind the ones who held the scepter? Even most of the apostles fled...

       Neither Yeshua nor Mary Magdalene ever cared about being esteemed. Most important was people embodying their True Being and being Faithful to that. Back then they too already observed how much projecting was taking place. The blame for mistakes was being sought and placed outside of people. Towards other groups. Groups that had different ideas and who lived differently. Like the Essenes. Like the two Masters that I keep mentioning now in particular. In fact, Yeshua is nailed to the cross due to projections. After all, he was accused of all kinds of things, because they were looking for a scapegoat.

       Putting someone on a pedestal seems nice. But does it empower yourSelf? Is it uplifting? Or is it an easy way to keep hiding (behind masks), because a part of you convinces you that unworthy you will never be able to do what She or He can do...

       Something that debunks you and keeps you small = untrue. Please note: This applies to what other people can say to or about you, as well as to beliefs you hold up to yourself.

       Only something that reminds you of your TRUE POWER can be of Truth and therefore of Value.


       IT'S TIME FOR YOUR LIGHT

       You may have no idea what your specific role in the Whole is. Yet you are here for a reason. Right now, at this specific moment in time. We can no longer hide behind anything or anyone. we can no longer claim that someone else is much bigger or stronger or wiser or more loving. We can no longer state that 'those in power' have the say and thus can determine what your Life should look like and what you should or shouldn't do. You can no longer hold on to claims like: "the minister says this or the teacher says that". For how powerful does that make you actually feel?

       Surely we are not here to be at the mercy of the whims of others? We're not willy-nilly puppets, are we? Don't we have our own passions and dreams and desires that we yearn to fulfill? Aren't you here to make life more beautiful? And to celebrate Life?

       We are Here Now to not only remember we are Light but to embody it too. To Be Love. To embody Christ Light. Let me reiterate: Christ Consciousness is an 'infinite, eternal, unconditional Field of all-pervading and omnipresent Love'. Infinite... All-pervading... Omnipresent... But you and all 'ordinary people' would be excluded from that? No, it is not. That's not even possible. At all. That's just what we've all been led to believe. Because we have been programmed that way. But just because you believe something, doesn't mean it comes from Truth. Unless it reminds you of your True Power... so ask yourself: If you believe you are unworthy and impotent... is it Power that you experience? Having trouble with the term 'Christed Light'? Perhaps you can handle a word lik Buddha Nature. Or The Light. Or SourceLove.

       Whatever you call it: It's the time for it :-)

       For You.

       Do you also feel that this is what you long for?

       Participate in this free Krystal Light Circle especially for Yule / Solstice / The Festival of Lights.

       All you have to do is enter your email address. You will immediately see all data and the link. Feel free to share this blog so that others have the opportunity to participate. Full is full.


       disclaimer: Every Activation is different, even if the title, the subject is the same. This is primarily because I am guided in the moment when it comes to what to do, what to say or what to 'sound' and what to focus on. This is connected with many things, some of which simply belong to the 'great mystery of life'.

       solstice-blessings


       FREE: 4 Gifts by Sandra de Vos & Ariëtte Love

       We are so looking forward to sharing these videos of Love and Light and Sacred Sound and Cosmic Laughter with you...

       Starting Monday December 20th, at 8am CET (time zone converter) Sandra de Vos and I offer a free gift to you daily, 4 days in a row. Below the picture you'll see which video is being launched on which day.

       Do SUBSCRIBE to my Channel for free and click the bell in order to receive notifications as soon as new videos are being released. Also let me know in the comments, below each video if you loved it, (even a Heart is inspiring and helps my channel to grow) and share with your loved ones any videos you'd like to share.

       Sandra (multidimensional sound healer at Light Code Alchemy): "We met for the first time in the land of the Cathars. Boom, what a resonance and recognition! Waves of joy and playfulness ran through my veins. That's what I call sisters!

       In the coming days we'll be releasing something that is dear to our hearts. Stay tuned."


       Magdalene Caves Rennes-le-Chateau | Ariette Love & Sandra de Vos | Light Language Transmission 1 / 4

       WATCH on YouTube December 20th

       Magdalene Caves Rennes-le-Chateau | Ariette Love & Sandra de Vos | Light Language Transmission 2/ 4

       WATCH on YouTube December 21st

       Magdalene Caves Rennes-le-Chateau | Ariette Love & Sandra de Vos | Light Language Transmission 3 / 4

       WATCH on YouTube December 22nd

       Magdalene Caves Rennes-le-Chateau | Ariette Love & Sandra de Vos | Light Language Transmission 4 / 4

       WATCH on YouTube December 23rd

       1.1.22 Krystal Light Codes DNA Activation 'Here I AM'

       step into and up to the Truth of who YOU are

       On New Years day I have the honour to facilitate a new Krystal Light Codes DNA Activation. The words 'Here I AM' came through very strongly. Which makes sense since we are being challenged to the max to truly stand as sovereign Divine Beings, even within the most chaotic turmoil...

       Here I AM.
       Showing up.
       Masks off.
       Heart Open.
       Soul Empowered.
       For this is Me.
       This is my Truthful Identity.

       Keep an eye on my Newsletter to be informed in time or participate in the Field of Love.


       Interview / Podcasts

       1. who on Earth is... ARIETTE (English); an interview by Kaiyann Isa of Cosmique Focus Creations ~ Everything is a Gift


       2. inFreedom Podcast nr. 2 (Nederlands / Dutch); interview door Brian van Leeuwen ~ Over Maria Magdalena en Jeshua, het heilige huwelijk en het brengen van eenheid op de Nieuwe Aarde.

       3. inFreedom Podcast nr. 1 (Nederlands / Dutch); interview door Brian van Leeuwen ~ Een liefdevol en mooi gesprek met Ariëtte Loeffen-In het veld. Het is haar missie om mensen, middels de wijsheid van het Hart, erin te ondersteunen vrij te worden van alles wat onwaar is en beperkend werkt.       ©Ariëtte Love ♡ Loeffen, HeartSoulutions, all rights reserved